Cellular blog

Handphone make happy

Spb mobile applications and games 2008

Posted by daruuis Tuesday, January 27, 2009

Spb Pocket Plus v.4.01
Content:
 • Spb Backup v1.6.1 *
  SPB Clone v1.5.8
  Spb Diary v2.5.0 *
  Spb Finance v2.7.0 *
  Spb Full Screen Keyboard v3.0.1
  Spb GPRS Monitor v2.4.3
  Spb Imageer v1.5.0 *
  Spb Insight v1.0.1
  Spb Kiosk Explorer v4.1
  Spb Mobile Shell v1.5 (WM2005 ONLY!) *
  Spb Phone Suite v1.1
  Spb Pocket PC Tips & Tricks v1.5 *
  Spb Pocket Plus v3.2.0 *
  Spb Time v2.1.5 *
  Spb Traveler v1.0.1
  Spb Wallet v1.0 *
  Spb Weather v1.5
  Games
  Spb AirIslands v1.1
  Spb Arkaball II v1.1 (both qVGA & VGA versions) *
  Spb Balltracker v1.1 *
  Spb Brain Evolution v1.1 *
  Spb Bubbles v1.1 (both qVGA & VGA versions) *
  Spb FreeCell v1.5
  Spb Lines v1.0
  Spb Matches v1.1 *
  Spb Minesweeper v1.0 (Won't work for 1.1)
  Spb Minesweeper II v1.1 *
  Spb Numbers v1.1 *
  Spb Quadronica v1.1 *
  Spb Sudoku v1.1 *
  Spb Xonix II v1.1 (both qVGA & VGA versions) *
Part-1


Part-2

Thanks for visit here